Анаболни андрогенни стероиди (ААС)

Анаболните средства са забранени.

 

1.         Анаболни андрогенни стероиди (ААС)

 

а.         Екзогенни* ААС, включително:

 

1-андростендиол (5a-андрост-1-ен-3b, 17b-диол); 1-андростендион (5a-андрост-1-ен-3, 17-дион); боландиол (19-норандростенедиол); боластерон; болденон; болдион (андроста-1,4-диен-3,17-дион); калустерон; клостебол; даназол (17a-етинил-17b-хидроксиандрост-4-ено[2,3-d]изоаксазол); дехидрохлорметилтестостерон (4-хлоро-17b-хидрокси-17a-метиландроста-1,4-диен-3-он); дезоксиметилтестостерон (17a-метил-5a-андрост-2-ен-17b-ол); дростанолон; етилестренол (19-нор-17a-прегн-4-ен-17-ол); флуоксиместерон; формеболон; фуразабол (17b- хидрокси-17a-метил-5a-андростано[2,3-с]-фуразан); гестринон; 4-хидрокситестостерон (4,17b-дихидроксиандрост-4-ен-он); местанолон; местеролон; метенолон; метандиенон (17b-хидрокси-17a-метиландроста-1,4-диен-3-он); метандриол; метастерон (2a,17a-диметил-5a-андростан-3-он-17b-ол; метилдиенолон (17b- хидрокси-17a-метилестра-4,9-диен-3-он); метил-1-тестостерон (17b- хидрокси-17a-метил-5a-андрост-1-ен-3-он); метилнортестостерон (17b- хидрокси-17a-метилестр-4-ен-3-он); метилтриенолон (17b- хидрокси-17a-метилестра-4,9,11-триен-3-он); метилтестостерон; миболерон; нандролон; 19-норандростенедион (естр-4-ен-3,17-дион); норболетон; норклостебол; норетандролон; оксаболон; оксандролон; оксиместерон; оксиметолон; простанозол ([3,2-с]пиразол-5a-етиоалохолан-17b-тетрахидропиранол); куинболон; станозолол; стенболон; 1-тестостерон (17b-хидрокси-5a-андрос-1ен-3-он); тетрахидрогестринон (18a-хомо-прегна-4,9,11-триен-17b-ол-3-он); тренболон и други вещества с подобен химически строеж или подобен биологичен ефект.

 

б.         Ендогенни** ААС:

андростенедиол (андрост-5-ен-3b,17b-диол); андростенедион (андрост-4-ен-3,17-дион); дихидротестостерон (17b-хидрокси-5a-андростан-3он); прастерон (дехидроепиандростерон DHEA); тестостерон.

и следните метаболити и изомери:

5a-андростан-3a,17a-диол; 5a-андростан-3a,17b-диол; 5a-андростан-3b,17a-диол; 5a-андростан-3b,17b-диол; андрост-4-ен-3a,17a-диол; андрост-4-ен-3a,17b-диол; андрост-4-ен-3b,17a-диол; андрост-5-ен-3a,17a-диол; андрост-5-ен-3a,17b-диол; андрост-5-ен-3b,17a-диол; 4-андростенедиол (андрост-4-ен-3b,17b-диол); 5-андростенедион (андрост-5-ен-3,17-дион); епи-дихидротестостерон; 3a-хидрокси-5a-андростан-17-он; 3b-хидрокси-5a-андростан-17-он; 19-норандростерон; 19-норетиохоланолон.

Когато даден анаболен андрогенен стероид може да бъде произведен ендогенно, дадена Проба ще бъде считана за съдържаща това Забранено вещество когато концентрацията на Забраненото вещество, или на негови метаболити или маркери и/или всякакви други приложими съотношения в Пробата на Атлета, се отклонява от интервала от стойности, наблюдавани при нормални обстоятелства в човешкия организъм, по начин, който не е вероятно да се дължи на нормално ендогенно производство. В такива случаи, дадена Проба няма да бъде считана за съдържаща Забранено вещество, когато Атлетът докаже, че концентрацията на Забраненото вещество, или на негови метаболити или маркери и/или всякакви други приложими съотношения в Пробата на Атлета, може да бъде обяснена чрез физиологично или патогенно състояние.

Във всички случаи, и при всякакви концентрации, Пробата на Атлета ще се счита за съдържаща Забранено вещество и лабораторията ще оповести Неблагоприятен аналитичен извод, ако въз основа на надежден аналитичен метод (например. IRMS) лабораторията може да покаже, че Забраненото вещество е от екзогенен произход. В такъв случай не е необходимо по-нататъшно разследване.

Ако е оповестена стойност в интервала от равнища, които се срещат нормално при хора, и ако надежден аналитичен метод (например IRMS) не е установил екзогенния произход на веществото, но са налице сериозни указания, като например сравнение с референтни стероидни профили, относно възможна Употреба на Забранено вещество, съответната Анти-допингова организация следва да проведе допълнително разследване чрез преглед на резултатите от предишни тестове или чрез провеждане на последващи тестове с цел да се установи дали резултатът се дължи на физиологично или патогенно състояние, или е следствие на екзогенния произход на Забраненото вещество.

Ако дадена лаборатория оповести наличието в урината на съотношение Т/Е (тестостерон/епитестостерон) по-голямо от четири (4) към едно (1) надежден аналитичен метод (например IRMS), не е установил екзогенния произход на веществото, може да бъде проведено допълнително разследване чрез преглед на резултатите от предишни тестове или чрез провеждане на последващи тестове с цел да се установи дали резултатът се дължи на физиологично или патогенно състояние, или е следствие на екзогенния произход на Забраненото вещество. Ако дадена лаборатория оповести при използване на надежден аналитичен метод (например IRMS), че Забраненото вещество е от екзогенен произход, не е необходимо провеждането на допълнително и ще се счита, че Пробата съдържа това Забранено вещество. Когато допълнителен надежден аналитичен метод (например IRMS) не е използван и не са достъпни резултатите от най-малко три предварителни теста, съответната Анти-допингова организация следва да подложи Атлета на тест без предварително уведомление най-малко три пъти в рамките на тримесечен период. Ако надлъжният профил на Атлета, който е подложен на последващите тестове, не е физиологично нормален, резултатът следва да бъде оповестен като Неблагоприятен аналитичен извод.

В изключително редки отделни случаи, в урината може да бъде откриван с повотряемост болденон от ендогенен произход с много ниски равнища (нанограм на милилитър - ng/mL). Когато дадена лаборатория оповести такава ниска концентрация на болденон и надежден аналитичен метод (например IRMS) не е установил екзогенния произход на веществото, може да бъде проведено допълнително разследване чрез преглед на резултатите от предишни тестове или чрез провеждане на последващи тестове. Когато допълнителен надежден аналитичен метод (например IRMS) не е използван, съответната Анти-допингова организация следва да проведе най-малко три теста без предварително уведомление в рамките на тримесечен период. Ако надлъжният профил на Атлета, който е подложен на последващите тестове, не е физиологично нормален, резултатът следва да бъде оповестен като Неблагоприятен аналитичен извод.

По отношение на 19-норандростерон, Неблагоприятен аналитичен извод, оповестен от дадена лаборатория, се счита за научно и валидно доказателство за екзогенния произход на Забраненото вещество. В такъв случай не е необходимо допълнително разследване.

В случай че даден Атлет не сътрудничи на разследването, Пробата на Атлета следва да се счита за съдържаща Забранено вещество.

2.         Други анаболни средства, включително, но не само:

Кленбутерол, тиболон зеранол, зилпатерол

За целите на настоящия раздел:

* “екзогенен” се отнася до вещество, което обикновено не може да бъде произвеждано по естествен начин от човешкия организъм.

** “ендогенен” се отнася до вещество, което може да бъде произвеждано по естествен начин от човешкия организъм.

Източник

{START_COUNTER}