СВЕТОВНА АНТИ-ДОПИНГОВА АГЕНЦИЯ

Списък на забранените вещества на САДА, 2006г

Обобщение на основните промени

 

ВЕЩЕСТВА И МЕТОДИ, ЗАБРАНЕНИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ (ПО ВРЕМЕ НА И ИЗВЪН СЪСТЕЗАНИЯ)

S1.       Анаболни стероиди

Номенклатурата на веществата, включени в примерния списък, е стандартизиран както следва:

-           За вещества, на които е дадено Международно не-патентовано наименование (МНН - INN), е дадено само това наименование;

-           Само когато общоизползваното наименование на дадено вещество е по-добре познато от МНН, общоизползваното наименование е дадено в скоби.

-           Когато МНН не е известно е дадено общоизползваното наименование, придружено от номенклатурата на Международния съюз за чиста и приложна химия (МСЧПХ - IUPAC) в скоби.

1.а       Екзогенни анаболни стероиди

-           Към примерния списък са прибавени дезоксиметилтестостерон (стероид на дизайнерите), метастерон, простанозол и метил-1-тестостерон.

1.б       Ендогенни анаболни стероиди

-           Обяснителната бележка в раздел 1б “Ендогенни ААС” е перифразирана и разширена с цел допълнително разясняване на процедурите и/или тестовете, които трябва да последват оповестяването на Неблагоприятен аналитичен извод за тази категория анаболни андрогенни стероиди или за отношението Т/Е.

-           Добавен е обяснителен параграф, включен по-рано в Обяснителната бележка на Списъкът със забранени вещества 2005 г., с цел разясняване на процедурите за последващите тестове след оповестяване на Неблагоприятен аналитичен извод за много ниска концентрация на болденон.

-           Указано е също така, както е описано в Обяснителната бележка в Списъка от 2005 г., че оповестяване от дадена лаборатория на Неблагоприятен аналитичен извод за 19-норандростерон и не се изискват допълнителни последващи тестове.

Други анаболни средства

-           Към примерния списък е добавен тиболон, синтетичен стероид с анаболни свойства, използван за третиране на пост-менопаузни симптоми.

S2.       Хормони и свързани с тях вещества

-           Статутът на човешкия хорионичен гонадотрофин (hGG), както и на лутеинизиращия хормон (LH) е сменен и двете вещества са сега забранени само при мъжете. Въпреки научната обосновка на забраната на тези вещества при жените, опитът от 2005 г. доведе, в някои случаи, до откриването на повишени равнища на hGG поради физиологични (бременност) или патогенни състояния с потенциално значителни психологически или социални последствия за състезателя, в допълнение към трудността, до този момент, да се разграничат на лабораторно равнище тези случаи от злоупотреба с допинг.

-           Добавен е параграф, поставящ ударението върху откриването на екзогенни вещества посредством надежден метод, с цел уеднаквяване със случая на ендогенни анаболни стероиди в Раздел 1б.

-           изразът “инсулино-подобен фактор” е поставен в множествено число, тъй като съществуват повече от един фактора.

S3.       Бета-2 агонисти

-           Изречението “Тяхното използване изисква Изключение за терапевтична употреба” в първия параграф е заличено, тъй като то засяга всички вещества в Списъка и беше счетено за повтарящо се в последващите изрази.

-           Споменаването на ограничена диагноза за използване на бета-2-агонисти чрез инхалиране е заличено с цел уеднаквяване с Раздел 8 от Стандарта за Изключение за терапевтична употреба, както и тъй като е за предпочитане да се остави медицинското състояние, при което тези медикаменти трябва да бъдат предписани, на професионалната преценка на лекаря.

-           Последният параграф на този раздел е незначително перифразиран за да се подчертае, че концентрация на салбутамол по-голяма от 1 000 ng/mL се счита за Неблагоприятен аналитичен извод, независимо от издаването на какъвто и да е вид Изключение за терапевтична употреба.

S5.       Диуретици

-           Изречението “Диуретици и други маскиращи средства са забранени” е премахнато, тъй като беше счетено за повтарящо се с останалата част от параграфа.

-           Изяснено е, че дросперинонът, прогестативен препарат със слаби диуретични свойства, не е забранен (както е указано в Обяснителната бележка в Списъкът със забранени вещества 2005 г.).

М1.     Подобряване на преноса на кислород

-           От края на параграф “а” е отстранен изразът “... различно от медицинско третиране”, тъй като беше сметнат за излишен и двусмислен.

М2.     Химическо и физическо манипулиране

-           Разделът и разделен на две отделни под-категории за да се избегне объркване между методи за подправяне, използвани по време на събирането на проби и интравенозното преливане.

ВЕЩЕСТВА И МЕТОДИ, ЗАБРАНЕНИ ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ

S6.       Стимуланти

-           Адреналинът, който по-рано беше споменат само в бележка под линия, е сега ясно назован в списъка на стимулантите.

-           Някои стимуланти, считани за забранени, но неизброени като примери в Списъците от 2004 г. и 2005 г., са въведени отново в примерния списък с цел избягване на неяснота. Затова, като примери са въведени отново кропропамид, кротетамид, етамиван, хептаминол, изометептен, както и изомерите на метиламфетамина (левметамфетамин, метамфетамин (D-), р-метиламфетамин, ортетамин, фенпрометамин, пропилхекседрин).

-           Въз основа на химическата структура или биологичния ефект са добавени нови примери за стимуланти: циклазодон, фенбутразат, меклофеноксат, норфенефрин, октопамин, оксилофрин, пентетразол, сибутрамин.

-           Моля, отбележете, че някои от стимулантите, добавени към раздела, са също така изрично упоменати вещества, както е указано в съответния раздел.

S9.       Глюкокортикостероиди

-           Препарати за местно приложение, за третиране на ушни, ринологични и офталмологични смущения и смущения на устната кухина, не изискват вече Изключение за терапевтична употреба, поради широкото им медицинско използване и липсата на възможност за използване като допинг при тези пътища на прилагане.

ВЕЩЕСТВА, ЗАБРАНЕНИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ СПОРТОВЕ

Р1.      Алкохол

-           FIS поиска изваждането й от списъка на Международните федерации, които провеждат тестове за алкохол.

-           Към списъка са добавени състезания с моторници (UIM), с праг от 0.30 g/L.

-           Международният пара-олимпийски комитет (IPC) е добавен към Стрелба с лък и Булс.

-           FIM поиска промяна на праговото равнище от 0.00 g/L на 0.10 g/L.

Р2.      Бета-блокери

-           FINA поиска вдигане на забраната.

-           Към Стрелба с лък, Стрелба и Булс е добавен IPC.

-           Списъкът на различните категории дисциплини на FIS, където са забранени бета-блокерите, е разширен.

 

ИЗРИЧНО УПОМЕНАТИ ВЕЩЕСТВА

Добавени са следните стимуланти от раздел 6: катин, кропропамид, кротетамид, етамиван, фампрофазон, хептаминол, изометептен, меклофеноксат, р-метиламфетамин, никетамид, норфенефрин, октопамин, ортетамин, оксилофрин, фенпрометамин, пропилхекседрин, селегилин и сибутрамин.

ПРОГРАМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

Следните стимуланти от раздел 6 ще бъдат наблюдавани извън състезанията: Адрафинил, адреналин, амфепрамон, амифеназол, амфетамин, амфетаминил, бензфетамин, бромантан, карфедон, клобензорекс, кокаин, циклазодон, диметиламфетамин, етиламфетамин, етилефрин, фенбутразат, фенкамфамин, фенкамин, фенетилин, фенфлурамин, фенпропорекс, фурфенорекс, мефенорекс, мефентермин, мезокарб, метамфетамин (D-), метилендиоксиамфетамин, метилендиоксиметамфетамин, метилфенидат, модафинил, норфенфлурамин, парахидроксиамфетамин, пемолин, пентетразол, фендиметразин, фенметразин, фентермин, пролинтан, стрихнин.

Програмата за наблюдение за вещества по време на състезания ще остане същата, както през 2005 г.р с препоръката за увеличаване на броя на лабораториите, участващи в тази програма, с цел по-добро наблюдение на някои тенденции, забелязани при някои вещества.

 Източник

{START_COUNTER}